igorsova: (Flag)
[personal profile] igorsova
Змінити ментальність народу, змінити його бачення самого себе, оточуючих, його шкали цінностей і погляд на стан речей в оточуючому світі - завдання далеко не з самих легких, працювати над цими змінами як Шевченко & Co, можливо решту свого життя і без матеріальних доказів результативності такої праці.
Kому вдалось змінити чи адаптувати власну шкалу цінностей, той зрозуміє скільки часу і енергії вимагатиме зміна ментальності більше сорока мільйонів українців. І не тільки освідчених осіб, тут я маю на увазі саме осіб освідчених, а не осіб із українським дипломом про вищу освіту, оскільки він, нажаль, важить не дуже багато. Не тільки жителів столиці чи 24х обласних центрів, а основної маси українців, тих десятків мільйонів людей з українських сіл і містечок, в яких століттями селекціонували меншовартість, почуття раба і набожності до чужої церкви, яких вчили що якщо не вкрадеш то не будеш мати, якому насаджували думку що українець то синонім неосвідченого і недалекого бовдура від самого Свиида Петровича Голохвастого аж до до Прокопа Свиридовича Сірка, який поруч із салом і сивухою остаточно би втратив свою людську подобу, якби не ключова роль треиєдиного старшого російського брата, який тримає молодшого брата на правильній стежці, хоча чомусь за допомогою батога, ярма і рушниці, так по братерськи націленій в спину обдертого витривалого кріпака.

Зміна ментальності десятків мільйонів починається із зміни ментальності сотень, потім тисяч а потім десятків тисяч тих, які чітко виділяються своїнм талантом, успіхом, досягненнями на фоні решти. Оте здорове самодостанє про-українське ядро, яке не буде залежати від сьогоднішніх змін в українських політичних течіях, але продемонструє стабільне і гарантоване забезпечене завтра, не шляхом родинних звязків, посади в прокуратурі чи корупційними схемами, а своєю працею, талантом, винаходами,... вони і зможуть стати отими еталонами, які дадуть шанс десяткам мільйонів українців змінитись, щоби завтра вже не принесло так багато ґуль на лобі від грабель як учора.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

igorsova: (Default)
igorsova

November 2016

S M T W T F S
  12345
6 7 89101112
1314151617 1819
2021222324 25 26
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 08:47 am
Powered by Dreamwidth Studios