igorsova: (Flag)
[personal profile] igorsova
Україна повинна озброїтись новим озброєнням що випереджає російське на декілька поколіннь. Це повинно стати пріоритетом на одному щабелі із відновленням політичної стабільності і економічного зростання країни.
Потрібно не тільки вдосконалювати совкові залишки, але розробляти нові оригінальні ідеї, зробивши при цьому все можливе щоби нові технології не потрпили в інші руки,
Тільки тоді коли фашистська р.федерація буде виглядати на фоні України, як озброєна списами і щитами на фоні aвтоматичної вогнепальної зброї, Україна буде в безпеці. Саме тоді р федерація і повинна бути знищеною і розділеною на частини без можливості об'єднання.
Допоки цього не станеться Україна і українці завжди будуть під загрозою знищення ворожою до всіх р.федерацією.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

igorsova: (Default)
igorsova

November 2016

S M T W T F S
  12345
6 7 89101112
1314151617 1819
2021222324 25 26
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 08:48 am
Powered by Dreamwidth Studios